VERSION FRANÇAISE EN DESSOUS

NIEUW SEIZOEN 2022

De start van het nieuwe seizoen is in zicht!
Er wordt volgende week droog weer voorspeld, waardoor we hoogstwaarschijnlijk van start kunnen gaan op woensdag 9 maart 2022.
Om alles vlot te laten verlopen willen wij jullie graag attent maken op de nieuwe regels van 2022.

RESERVATIES
Gezien het gemak en de handigheid worden ook dit seizoen de reservaties verdergezet. Dankzij de reservaties hebben wij een correcte lijst van de aanwezige deelnemers met de nodige informatie, en kunnen we de piloten in de juiste categorie indelen. Zoals vorig jaar worden de reservaties 2 dagen op voorhand open geplaatst:
– voor de trainingen op woensdag: maandagavond om 20u;
– voor de trainingen op zaterdag: donderdagavond om 20u.
De reservaties kunnen enkel online gemaakt worden, via de reservatiepagina – klik hier.

LICENTIE
Buitenlandse piloten zijn nog steeds verplicht om een geldige licentie voor te kunnen legggen. Deze licentie mag van eender welke club zijn. Piloten met de Belgische identiteit dienen geen licentie voor te leggen.

QUADS EN ZIJSPANNEN
Quads en zijspannen worden zoals vorig jaar opnieuw om de 2 weken toegelaten op zaterdag. De eerste keer is voorzien op zaterdag 20 maart (onder voorbehoud).

TARIEVEN
De tarieven voor het gevorderd circuit blijven dezelfde:
– gevorderden: € 14
– snelle beginners + 85 cc snel: € 14
– trage beginners: € 13
– 50cc + 65cc + 85cc traag: € 12
– quads en zijspannen: € 12

Enkel het tarief voor het kindercircuit wordt aangepast naar € 6 per namiddag.

UURSCHEMA
De uurschema’s blijven ongewijzigd, klik hier om deze te raadplegen.

AANPASSINGEN
Dit jaar voorzien we opnieuw enkele grondige wijzigingen aan het gevorderd circuit. Deze worden doorgevoerd wanneer er een langere periode van droog weer voorspeld wordt.

PARKING
We willen graag benadrukken dat de parking geen crosscircuit is.

Het is dan ook verboden te crossen op de parking, op de openbare weg of op een omliggend veld! Het rijgedrag op de parking van sommige piloten is zeer ondermaats en uiterst gevaarlijk, gelieve respect te tonen voor elke gebruiker van de parking.


Dit seizoen zullen we terug alles op alles zetten om een geluidsconforme omgeving te garanderen rondom het circuit. Vorig jaar werd meerdere malen geconstateerd dat heel wat piloten de geluidsgrens weinig tot niet respecteerden, met als gevolg dat deze piloten geweigerd werden tot het circuit.
  

Er zullen opnieuw strenge controles uitgevoerd worden, waarbij dezelfde grens behouden blijft:
Maximale grens van 112 dB (+ 1 dB marche) per motorvoertuig, gemeten volgens de 2 m max. methode van de BMB.

Het is dus belangrijk voldoende aandacht te vestigen op het TIJDIG onderhoud van uw uitlaat en indien nodig een Decibel-killer te hanteren zodat de grens gerespecteerd wordt. Geluidsoverlast is al lang een probleem binnen de motocrosswereld, enkel het respecteren van de geluidsgrenzen kan deze mooie sport redden!

 

 TOT SNEL ! 😉

 

—————————————-

 

VERSION FRANÇAISE 

NOUVELLE SAISON 2022

Le début de la nouvelle saison est en vue!
Un temps sec est prévu la semaine prochaine, nous pourrons donc très probablement commencer le mercredi 9 mars 2022.
Pour que tout se passe bien, nous souhaitons attirer votre attention sur les nouvelles règles de 2022.

RESERVATIONS
Au vu de la commodité et de la dextérité, les réservations seront également poursuivies cette saison. Grâce aux réservations, nous avons une liste correcte des participants présents avec les informations nécessaires, et nous pouvons classer les pilotes dans la bonne catégorie. Comme l’année dernière, les réservations seront ouvertes 2 jours à l’avance:
– pour les entraînements du mercredi: lundi soir à 20;
– pour les entraînements du samedi: jeudi soir à 20h.
Les réservations ne peuvent être faites qu’en ligne, via la page de réservation – cliquez ici.

LICENCE
Les pilotes étrangers sont toujours tenus de présenter une licence valide. Cette licence peut provenir de n’importe quel club. Les pilotes d’identité belge n’ont pas à présenter de licence.

QUADS ET SIDE-CARS
Les quads et side-cars sont à nouveau autorisés toutes les 2 semaines le samedi, comme l’année dernière. La première fois est prévue le samedi 20 mars (sous réserve de modifications).

TARIFS
Les tarifs du grand circuit restent les mêmes:
– experts: € 14
– débutants rapides + 85 cc rapides: € 14
– débutants lents: € 13
– 50cc + 65cc + 85cc lent: € 12
– quads et side-cars: € 12

Seul le tarif du circuit enfant sera ajusté à € 6 par après-midi.

SCHEMAS HORAIRE
Les horaires restent inchangés, cliquez ici pour les consulter.

MODIFICATIONS
Cette année, nous prévoyons à nouveau des modifications profondes du grand circuit. Celles-ci sont mises en œuvre lorsqu’une plus longue période de temps sec est prévue.

PARKING
Nous tenons à souligner que le parking n’est pas un terrain de cross.
Il est donc interdit de faire du cross sur le parking, sur la voie publique ou sur un terrain environnant! Le comportement de conduite de certains pilotes est très médiocre et extrêmement dangereux, veuillez faire preuve de respect pour chaque utilisateur du parking.

 


Cette saison encore, nous mettrons tout en œuvre afin de garantir un environnement conforme en termes de normes sonores autour du circuit. L’année dernière, il a été constaté à plusieurs reprises que de très nombreux pilotes respectent peu, voire pas du tout, la limite sonore, avec conséquence que l’accès au circuit a été refusé à ces pilotes.
 

Des contrôles sévères seront menés, la même limite étant maintenue:
Limite maximale de 112 dB (+ 1 dB marge) par véhicule motorisé, mesurée suivant la méthode 2m max. de la FMB.

Il est par conséquent important d’attirer suffisamment l’attention sur la réalisation EN TEMPS UTILE de l’entretien de votre échappement et au besoin d’utiliser un Décibel-killer de telle sorte que le seuil soit respecté. Les nuisances sonores constituent depuis longtemps un problème dans le monde du motocross, seul le respect des limites sonores peut sauver ce beau sport!

 

 

A TRES BIENTOT! 😉